Friskvård

Förebyggande hälsovård

Friskvård per definition är olika åtgärder som sker för befrämja hälsa och förebygga ohälsa. Det är ett brett begrepp och kan handla om rätt levnads- och kostvanor i det stora hela men även mer detaljerat om träning, rökavvänjning, stresshantering med mera. Friskvård förutsätter att individen är aktiv i hans eller hennes medverkan men där vägledning, instruktion och uppföljning kan ske av utbildad personal.

Optimal Hälsa erbjuder individuell hälsovägledning för såväl anställda som privatpersoner. Hälsovägledningen skall ses som en individuell rådgivning för den anställde i syfte att förbättra och bibehålla dennes hälsa. Rådgivningen sker kontinuerligt och baseras på både Profil Optimal Hälsa samt fysioterapeutisk undersökning.

Individen får en personlig hälsovägledare som denne kan ha kontakt med på förutbestämda personliga möte samt via telefon och e-post. I början av en förändringsprocess krävs en kontinuerlig kontakt men i slutändan är målet att individen skall ha fått egen insikt och kunskap som leder till en positiv förändring av den personliga hälsan. Det kommer leda till att individen får ett större delaktighet i processen och blir mer självständig i att veta vad och hur man skall göra för uppnå en optimal hälsa. Vårt mål är att göra oss oberoende tidigt. Vår kompetens ligger inte bara den beteendevetenskapliga biten med få tillstånd en förändring eller att bibehålla en motivation utan vi är också duktiga rent anatomiskt och fysiologiskt i hur man ska träna på effektivt sätt.

Primärt är vi inriktade på hälsovägledning på individnivå men det kan också ske på gruppnivå däribland med föredrag inom olika ämnen.

Friskvård behöver inte innebär fysisk aktivitet med tävlingsmoment.

Vad är då hälsa?

Hälsa är enligt World Health Organization, WHO: ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och handikapp”. En något mer abstrakt definition av hälsa är ”hälsa är en upplevelse av välbefinnande, ett tillstånd då man finner mening med livet och då är det i balans.”

Fysisk aktivitet kontra motion

Fysisk aktivitet är ett övergripande begrepp för all former av aktivitet och har definierat enlig följande sätt: ”alla former av kroppsrörelse producerad av kroppens muskler som leder till energiförbränning” Definitionen av organiserad träning och motion har dock formulerats som ”planerade, strukturerade och upprepade kroppsrörelser med målet att förbättra eller en eller flera komponenter av fysisk och mental hälsa”. En del lägger till att det ska kräva ombyte ty annars kan det så kallad vardagsmotion att cykla till arbete som är fysisk aktivitet räknas till träning.

Optimal Hälsas tanke kring hälsa är att varje individ har ett behov av bra sömn, goda kostvanor och vardaglig motion. Motionen eller träningen ska innefatta såväl styrka, uthållighet, rörlighet och kondition i en balans som är tilltalande och lämplig för individen. Tyvärr kan man inte alltid bara utgå från vad som är roligt även om det är viktigt för att bibehålla en motivation. Syftet med motion eller fysisk aktivitet är till för kompensation för ett rörelsefattigt liv. Motsatsen, fysisk inaktivitet, är troligen en av de största riskfaktorer till ohälsa. Det sedan inte kartlagt att man alltid skulle leva längre för att man är fysisk aktiv men däremot kommer man leva ett friskare liv. Idag används ett nytt begrepp för träning i syfte att förebygga arbetsskador vilket är prehab.

Fördelar med friskvård för företag

Friskvård som erbjuds till alla anställda är avdragsgillt och icke förmånsskattepliktig för företagen. Men ännu viktigare är att rätt åtgärder med friskvård ger:

  • lägre sjukfrånvaro
  • ökad produktivitet
  • lägre personalomsättning
  • ökad lojalitet

Vi på Optimal Hälsa erbjuder i varierande former av föreläsning från enstaka timmar till heldags seminarier inom bland annat beteendeförändring och motivation, stressens fysiologi och hantering, träningens principer och former. För att inte det bara ska bli punktinsatser så sker föreläsningarna primärt efter en analys av företagets behov och det sker i kombination individuella åtgärder såsom hälsovägledning och undersökning. Exempelvis är en mindre enkätundersökning om anställdas levnadsvanor och kunskapsnivå om hälsa en bra grund att vara mer specifik och vad som behövs. Hälsopromotion är det som vi kan sägas bedriva vilket innebär hälsofrämjande aktiviteter i ett sammanhang under vissa villkor.

 

En schematisk bild med hur träning kan vara en förebyggande åtgärd

Anaerobt arbete innebär fysiologiskt att minimalt med syre finns att tillgå för musklerna vilket sker vid hög intensitet eller långvarig statiska moment. Slaggprodukterna innefattar det man även kallar för laktat, det vill säga mjölksyra.