Rehabilitering

Medicinsk rehabilitering

Rehabilitering har olika innebörd inom olika sammanhang. Själva ordet rehabilitering där betyder re att återfå och habilitera betyder förmåga. Det medför rehabilitering betyder återfå förmåga. Det kan innebära olika skador och störningar på olika såväl fysiska som psykiska nivåer som rehabiliteras.

Syftet med rehabiliteringsåtgärder är när väl fysiska skador eller störningar då ska de så snabbt som möjligt bedömas och rehabiliteras med målet att individen kan återgå till arbetet med minimal sjukskrivning eller helst utan sjukskrivning. Tidiga och rätt riktade rehabiliteringsinsatser är betydelsefullt för att uppnå detta ändamål vilket förutsätter att en noggrann undersökning och bedömning sker först.

I rådande stund är det legitimerad sjukgymnast och ergonom David Aston som använder manuell medicin (medicinsk massage, töjning, neuromuskulära tekniker och mobilisering) för funktionsstörningar och skador i rörelseapparaten (muskler, leder, nerver, rygg och nacke). Den ortopediskmedicinska och fysioterapeutiska behandlingen och undersökningen sker med tekniker som är förankrad med vetenskap och utförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt. I många fall kommer man mycket längre än man tror med en ordentlig undersökning av rörelseapparaten och därmed en specifik behandling. Många besvär som man upplever kommer från rörelseapparaten (muskler, leder och nerver) och kan därmed behandlas och förebyggas bättre och billigare tillsammans med korrekt vägledning inom hälsa och ergonomi.

Behandlingen ska ses som hjälp till självhjälp och syftet är inte att patienten skall bli beroende av passiva behandlingar. Tanken är att du skall lära sig att själv ta hand om sin kropp. Det innebär att ett naturligt inslag av rehabiliteringen är lära patienten vad som kan göra med egenvård. Betonas bör att David Aston är specialiserad på manuell terapi och behandlar mycket med mycket manuellt så att eventuell träning sätts igång först när orsaken har konstaterats till besvären och/eller när symtomen reducerats. För tidig träning kan ibland tyvärr får motsatt effekt. Däremot brukar vanlig fysisk aktivitet genom att röra sig så gott det går vara positivt.

Undersökning, bedömning, behandling och rådgivning kan ske av bland annat:

  • Ryggont
  • Nacksmärtor
  • Generella eller specifika smärtproblem
  • Specifika medicinska diagnoser
  • Utstrålande smärtor som till exempel ischias
  • Stelhet eller överrörlighet
  • Huvudvärk
  • Spända och strama muskler

Mer om David Aston kan du läsa om på hans webbplats om hur han arbetar som fysioterapet.

Rehabiliteringen generella mål är att se till det friska hos individen. Det innebär att rehabiliteringen inte bara består av behandling eller träning utan även att patienten vägledes och får insikt så att han eller hon kan hantera sin situation på ett optimalt sätt.

Manuell terapi är ett viktigt inslag i många rehabiliteringar.

Skattetekniskt finns det fördelar med rehabilitering av anställda

Tänk på att rehabilitering eller förebyggande behandling är skattefri förmån för företaget. All arbetslivsinriktad rehabilitering som en arbetsgivare har skyldighet att svara för är i princip skattefri. Arbetsgivare ansvaret är ganska omfattande den tar vid efter en medicinsk behandling avslutats. Rehabiliteringen innefattar åtgärder som den anställde behöver för att återfå eller behålla sin arbetsförmåga. Arbetsgivaren får dessutom göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling om arbetsgivaren kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Några formella krav med läkarintyg finns inte men arbetsgivaren ska kunna göra en individuell bedömning av den anställde och visa behovet samt syftet med den förebyggande behandlingen. Det kan röra sig om anställda med en förhöjd risk för sjukdom eller ohälsa som kan förväntas leda till nedsättning av arbetsförmågan. Exempel är behandling är den som erhålls av sjukgymnast. Det kan också röra sig om förebyggande åtgärder i form av föreläsningar och rådgivning. Ett annat led i behandlingen kan vara tekniska åtgärder och inköp av särskilda arbetsredskap för att ändra den fysiska miljön.

Referenser

Titel: The effect of workplace health promotion on absenteeism and employment costs in a large industrial population.

Författare: Robert Bertera

Tidskfrift: American Journal of Public Health; 1990: 1101-1105

Sammanfattning: En studie där omfattande hälsobefrämjande åtgärder utfördes på 41 olika industrier och 19 industrier som används som kontrollgrupp (jämförelse). Studien visar på 14 % minskning av sjukdagar på 2 år jämfört med kontrollgruppen där det blev en minskning med 6 %. Företagen som minskade sjukfrånvaron tjänade $2,05 för varje dollar som man investerat i de hälsobefrämjande programmen.

Kommentarer: Studien visar att förändring till det bättre sker även utan direkta åtgärder men att de är mer än dubbelt så bra vid hälsobefrämjande åtgärder. Detta är studie som har kontrollgrupp som jämförelse vilket höjer den vetenskapliga kvaliteten, men många studier inom detta område har brister och därför är det svårt att komma till en konklusion kring effekt av hälsobefrämjande åtgärder och dess effekter.